Áríðandi er í öllum tilfellum sem bætur eru greiddar að fullnægjandi gögn liggi fyrir, s.s að reikningar sem er framvísað sé á nafn og fram komi tímabil, og/eða fjöldi skipta sem viðkomandi hefur sótt t.d. nudd. Vegna greiðslu dagpeninga í stað launa skal fylgja sjúkradagpeningavottorð, ásamt staðfestingu atvinnurekenda um að launagreiðslur hafi fallið niður.

Athugið að allir styrkir eru framtalsskyldir. Styrkir eru ekki greiddir afturvirkt þ.e. þeim skal framvísa á því ári sem að úttekt fer fram.
Umsóknir um styrki eða sjúkradagpeninga skulu berast eigi síðar en 20 dag umsóknarmánaðar.  Greitt er síðasta dag hvers mánaðar.

Dagpeningar greiðast úr sjóðnum með eftirfarandi hætti:

Dagpeningar greiðast frá þeim tíma að lögboðinni eða samningsbundinni kaupgreiðslu frá atvinnurekanda lýkur. Endurnýja þarf umsókn um dagpeninga við lok bótatímabils, (sem er 120 dagar) vari veikindi áfram. Sjóðstjórn metur hvort greitt er lengur en eitt bótatímabil og hvaða dagpeningar séu þá greiddir.

  • Upphæð dagpeninga skal tryggja tekjutap sjóðsfélaga og skal miðast við 80% af meðallaunum viðkomandi síðustu sex mánuði fyrir veikindi, skv. iðgjaldayfirliti til styrktarsjóðs. Hafi verulegar breytingar orðið á launum viðkomandi yfir þetta sex mánaða tímabil er heimilt að lengja viðmiðunartímann í allt að 10 mánuði.  Mánaðarleg greiðsla samkvæmt þessari reglu getur þó ekki numið hærri upphæð en kr. 729.851 á mánuði   ( frá janúar 2022 ).
  • Sé um að ræða greiðslu vegna tímabundinnar örorku er heimilt að skerða bætur sjúkrasjóðs sem því nemur. Sjúkra- eða slysadagpeningar Tryggingarstofnunar skerða ekki dagpeninga sjúkrasjóðs.
  • Vegna langvarandi veikinda maka eða barna enda missi sjóðfélagi launatekjur vegna þeirra. Sé um veikindi barna að ræða þá hafi 10 daga rétturinn verið fullnýttur, og maki eigi ekki tök á að annast barnið. Vegna veikinda maka skal við það miðað að veikindi hafi staðið í amk 2 vikur.
  • Heimilt er sjóðstjórn að greiða hluta dagpeninga ef sjóðfélagi getur ekki vegna sjúkdóms eða slyss stundað fulla vinnu.
  • Eftir að greiðslu dagpeninga úr sjúkrasjóði lýkur, öðlast sjóðfélagi ekki rétt á greiðslum úr sjóðnum að nýju fyrr sex mánuðir eru liðnir frá síðustu greiðslu.
  • Dagpeningar greiðast ekki þegar um varanlega örorku eða ellihrumleika er að ræða.
  • Viðkomandi getur auk þess átt rétt á sjúkra- eða slysadagpeningum frá Tryggingarstofnun ríkisins.

Réttur félaga sem hætta vegna aldurs eða örorku:

Réttur til styrkja helst í 3 ár eftir að viðkomandi hættir á vinnumarkaði vegna aldurs eða örorku, hafi viðkomandi verið virkur og greiðandi félagsmaður í 7  ár þar á undan.  Annars eiga þeir rétt til styrkja í 3 mánuði frá starfslokum.

Lyfja-og lækniskostnaður:

Skilyrði: Að umsækjandi hafi greitt í sjóði félagsins í a.m.k. 12 síðustu mánuði.
Sjúkrasjóði er heimilt að taka þátt í kostnaði félagsmanna vegna kostnaðarsamra læknisaðgerða.
Styrkurinn er metinn hverju sinni en er þó aldrei hærri en 40% af útlögðum kostnaði, hafi kostnaður verið hærri en kr. 100.000.  ATH:  UPPHÆÐ REIKNINGS VERÐUR AÐ VERA A.M.K. 100.000 TIL AÐ HANN TELJIST STYRKBÆR.  Ekki er þó greiddur hærri styrkur en sem nemur kr. 100.000, auk ferðakostnaðar sé um það að ræða. Styrk samkvæmt þessari reglu er að jafnaði ekki hægt að veita sama félagsmanni nema einu sinni á þriggja ára tímabili.
Í þennan flokk falla líka þessir styrkir: Laser augnaaðgerð, Augasteinsaðgerð, Dvöl á heilsustofnun  og Æðahnútaaðerðir.
Kostnaður vegna tannlækninga er ekki styrkur af sjóðnum.

Ferðakostnaður:

Skilyrði: Að umsækjandi hafi greitt í sjóði félagsins í a.m.k. 12 síðustu mánuði.
Til að jafna aðstöðu þeirra sem búa á landsbyggðinni tekur sjúkrasjóður þátt í ferðakostnaði þeirra sem þurfa að fara landshluta á milli til aðgerða eða rannsókna að læknisráði.
Sækja verður um styrk til TR
Hafni TR greiðslu er greitt fyrir 40 til 100 km. kr. 5.000, 100 til 250 km. kr. 10.000, 250 til 400 km. kr. 17.000, og 400 km. og lengra kr. 25.000. Að hámark er greitt fyrir 25 ferðir á ári.

Við andlát sjóðfélaga skal:

Skv 15. gr. í reglugerð sjúkrasjóðs

Vegna forvarnar- og líkamsræktar:

Skilyrði: Að umsækjandi hafi greitt í sjóði félagsins í a.m.k. 12 síðustu mánuði.
Hafi viðkomandi verið fullgildur félagsmaður næstliðið ár þá á hann rétt á styrk til forvarnar, líkamsræktar, þ.e. allt að helmingi gjalds og aldrei hærri upphæð en kr. 30.000 á hverju almanaksári.
Styrkur verður greiddur ef félagsmaður sýnir löggilta kvittun í frumriti þar sem fram kemur að hann hafi greitt fyrir sig kort í viðurkenndri líkamsræktarstöð eða íþróttafélagi, sundkort eða skíðakort að því tilskyldu að það sé til 3ja mánaða eða lengra.
Ef viðkomandi félagsmaður getur ekki lagt fram frumrit, skal hann leggja fram afrit þar sem kemur fram hversu mikið framlag atvinnurekanda er og gildir reglan hér að ofan, þ.e. styrkur getur aldrei orðið hærri en mest helming af eftirstöðvum.

Hjartavernd:

Skilyrði: Að greitt hafi verið af sjóðfélaga samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði.
Skoðun vegna forvarnar eins og hjá hjartavernd er greidd að fullu eða allt að kr. 30.000 – á hverju 12 mánaða tímabili.
Gögn sem þurfa að fylgja umsókn:
Greiðslukvittun frá meðferðaraðila.

Krabbameinsskoðun:

Krabbameinsskoðun er greidd að fullu eða allt að kr. 30.000 – á hverju 12 mánaða tímabili.
Skilyrði: Að greitt hafi verið af sjóðfélaga samfellt í a.m.k. 12 síðustu mánuði.
Fylgigögn: Greiðslukvittun

Gleraugnastyrkur:

Skilyrði: Að umsækjandi hafi greitt í sjóði félagsins í a.m.k. 12 síðustu mánuði.
Styrkur vegna kaupa á linsum og gleraugum er allt að kr. 40.000.- þó ekki hærri en 50% af útlögðum kostnaði og er veittur á hverju þriggja ára tímabili.
Fylgigögn: Greiðslukvittun.

Heyrnartæki:
Styrkur veittur vegna kaupa á heyrnartækjum. Greitt er 40% af kostnaði ef kostnaður er hærri en kr. 100.000, að hámarki kr. 100.000. Styrkurinn er veittur á þriggja ára tímabili.
Fylgigögn:
Reikningur / Greiðslukvittun / Yfirlit frá sjúkra.is

Sjúkranudd/þjálfun:

Skilyrði: Að umsækjandi hafi greitt í sjóði félagsins í a.m.k. 6 síðustu mánuði.
Sjúkranudd, Sjúkraþjálfun og meðferð hjá kírópraktor. Sjúkrasjóður greiðir styrk vegna þessa gegn löggiltum kvittunum að hámarki 25 skipti á ári. Greitt er 40% af kostnaði félaga fyrir hvern tíma samkvæmt gjaldskrá sem gildir hjá TR, gegn framvísun greiðslukvittunar ásamt tilvísun frá lækni um þjálfunina.

Fylgigögn: Reikningur / Greiðslukvittun

Stoðtæki:

Skilyrði: Að umsækjandi hafi greitt í sjóði félagsins í a.m.k. 12 síðustu mánuði.
Heimilt er að greiða allt að kr. 30.000.- vegna stoðtækja s.s. innleggja í skó, hækjur og annarra stotækja sem leiða til þess að viðkomandi geti stundað vinnu sína. Styrkurinn nemur aldrei hærri upphæð en 50% af útlögðum kostnaði félagsmanns. Styrkir eru veittir á hverju þriggja ára tímabili.

Fæðingarstyrkur:

Skilyrði: Að umsækjandi hafi greitt í sjóði félagsins í a.m.k. 12 síðustu mánuði. Fæðingarstyrkur er kr. 140.000. – vegna hvers barns. Styrkurinn nær einnig til ættleiðinga. Ef barn fæðist andvana eftir átján vikna meðgöngu er greitt 50% af styrknum. Fæðingarstyrkur á við um alla sem njóta réttinda til fæðingarorlofs úr Fæðingarolofssjóði.
Athygli er vakin á því að greiða þarf tekjuskatt af fæðingarstyrk og er tekjuskattur dreginn af styrkupphæð áður en styrkurinn er greiddur viðkomandi.
Fylgigögn:  Greiðsluáætlun frá Fæðingarorlofssjóði.

Frjósemismeðferð:
Skilyrði: Að umsækjandi hafi greitt í sjóði félagsins í a.m.k. 12 síðustu mánuði
Styrkur veittur vegna frjósemismeðferðar. Greitt er 40% af kostnaði og hámark styrks er kr. 100.000. Styrkurinn er veittur allt að fjórum sinnum.

Viðtalsmeðferð:

Skilyrði: Að umsækjandi hafi greitt í sjóði félagsins í a.m.k. 12 síðustu mánuði.
Styrkur veittur vegna meðferðar hjá sérfræðingi sem hefur starfsleyfi frá landlækni s.s.- sálfræðingi, félagsráðgjafa, og
geðhjúkrunarfræðingi. Greitt er 40% af kostnaði, í allt að 20 skipti á hverjum 12 mánuðum. Hámark er kr. 9.000 fyrir hvert skipti.

Fylgigögn með umsókn:
Reikningur / Greiðslukvittun


Vímuefnameðferð:

Skilyrði: Að umsækjandi hafi greitt í sjóði félagsins í a.m.k. 6 síðustu mánuði
Ef félagsmaður nýtur ekki launa frá atvinnurekanda á viðkomandi rétt á dagpeningum skv. dagpeningareglum. Kostnaður vegna meðferða er ekki greiddur.
Skilyrði: Að umsækjandi hafi greitt í sjóði félagsins í a.m.k. 6 síðustu mánuði.
Sömu reglur gilda og um sjúkradagpeninga.

Uppfært í mars 2021.