Matvis funusz chorobowy zapewnia kompleksowe wsparcie finansowe w postaci wynagrodzenia chorobowego i innych świadczeń z Funduszu Chorobowego MATVÍS

Wnioski o dotacje można składać elektronicznie na „Moich stronach” ( MINAR SIÐUR), lub składając wnioski w biurze MATVÍS pod adresem Stórhöfði 31.

Wypłaty z funduszu dokonywane są co miesiąc, ostatniego dnia roboczego miesiąca. Aplikacje muszą wpłynąć do funduszu do 20 dnia każdego miesiąca.

Członków, którzy są nieobecni w pracy z powodu choroby, zachęcamy do zapoznania się z prawem do zasiłku chorobowego w Sjúkratrygging Íslands. Wypłaty zasiłków chorobowych z Sjúkratryggingar Íslands nie mają wpływu na wypłaty zasiłków chorobowych w MATVÍS.

Wynagrodzenie chorobowe 

Kiedy członek MATVÍS zachoruje, a prawo chorobowe zgodnie z układem zbiorowym zawartym z pracodawcą zostanie w pełni wykorzystane, Fundusz Zdrowotny MATVÍS przejmuje i wypłaca członkowi zwolnienie chorobowe. W ten sposób fundusz rekompensuje członkom utratę zarobków po zakończeniu tradycyjnych dni chorobowych u pracodawcy. Kwota wypłacana to 80% ze średniej z ostatnich 12 miesięcy.

Potrzebne dokumenty to:

  • Zwolnienie od lekarza (Sjúkradagpenigavottorð)
  • Potwierdzenie od pracodawcy, że wszystkie dni chorobowe zostały u niego   wykorzystane (formularz na stronie matvis.is)
  • Czy chcesz użyć ulgi podatkowej  (formularz na stronie matvis.is)

– Wypełniona aplikacja(formularz na stronie matvis.is)

Karnety fitness 

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 ostatnich miesięcy.

Członkowie funduszu mogą otrzymać dofinansowanie na treningi na siłowniach, karnety pływackie,szkoły (kursy) tańca oraz kluby sportowe. Dotacja wynosi do 60% poniesionych kosztów, ale nigdy nie przekracza ISK. 50.000 za okres 12 miesięcy.

Należy dostarczyć:

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (kennitala)sprzedającego i kupującego usługi oraz potwierdzenie zapłaty

 Fizjoterapia

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 ostatnich miesięcy.

Opłacane jest 40% poniesionych kosztów, maksymalnie do kwoty ISK. 82 500   w przeciągu okresu 12  miesięcznego, na rehabilitację i leczenie przez licencjonowanego terapeutę posiadającego licencję.

Należy dostarczyć:

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (kennitala)sprzedającego i kupującego usługi oraz potwierdzenie wpłaty

Terapia

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 ostatnich miesięcy

Członkowie funduszu mogą złożyć o zwrot części kosztów za terapię z zatwierdzonym psychologiem, pracownikiem socjalnym lub pielęgniarką psychiatryczną. Leczenie musi odbywać się przez certyfikowana osobę.

Zwracane jest 40% kosztów, maksymalnie do kwoty ISK. 9900 za wizytę. Zwroty przyznawane są do 20 razy w okresie 12 miesięcy.

Należy dostarczyc:

Rachunki od dentysty zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (kennitala)sprzedającego i kupującego usługi oraz potwierdzenie zapłaty

Dopłaty do okularów,

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 12 ostatnich miesięcy.

Z Funduszu mogą być przyznawane dopłaty na zakup okularów/zakup soczewek kontaktowych.Dopłaty sa przyznawane raz na trzy lata. Maksymalna wysokość dopłat do okularów wynosi  80 000 ISK, aczkolwiek kwota ta nie może przekroczyć 50% kosztów ich zakupu. Fundusz NIE będzie wypłacał  rekompensat za uszkodzenie okularów w sytuacji, gdy odpowiedzialność za nie ponoszą pracodawcy lub firmy  ubezpieczeniowe.

Należy dostarczyć:

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (kennitala)sprzedającego i kupującego uslugi oraz potwierdzenie zaplaty

Aparaty słuchowe

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 ostatnich miesięcy.

Dotacja przyznawana jest na zakup aparatów słuchowych. Opłacane jest 40% kosztów, maksymalnie do kwoty ISK.110.000, jeśli koszt był wyższy niż ISK. 100.000.

Dotacja jest przyznawana są raz na trzy lata.

Należy dostarczyć:

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (kennitala)sprzedającego i kupującego usługi oraz potwierdzenie zapłaty

 Badania profilaktyczne pod kątem raka

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 ostatnich miesięcy.

Dofinansowanie jest w kwocie 33.000 raz na 12 miesięcy

Należy dostarczyć:

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (kennitala)sprzedającego i kupującego uslugi oraz potwierdzenie zaplaty

Badania kardiologiczne

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 ostatnich miesięcy.

Dofinansowanie jest w kwocie 33.000 raz na 12 miesięcy

Należy dostarczyć:

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (kennitala)sprzedającego i kupującego usługi oraz potwierdzenie zapłaty

Zwrot części kosztów za lekarza

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 ostatnich miesięcy.

Fundusz może udzielić dotacji na koszty członków z tytułu kosztownych zabiegów medycznych.

Maksymalna dotacja to 40% poniesionych kosztów,( jeżeli koszty były wyższe niż ISK. 100 000,) ale maksymalnie ISK. 110 000. Dotacja przyznawana jest raz na trzy lata.

Drogie procedury medyczne to m.in. laserowa operacja oczu czy pobyt w ośrodku zdrowia. Procedury dentystyczne/„implanty” NIE są objęte tą dotacją.

Należy dostarczyc:

Rachunki od lekarza zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (kennitala)sprzedającego i kupującego usługi oraz potwierdzenie zapłaty

 Świadczenie z tytułu narodzin dziecka 

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 12 ostatnich miesięcy.

Świadczenie z tytułu narodzin dziecka zostanie przyznane jego rodzicowi po dostarczeniu przez niego aktu  urodzenia i ostatniego paska wypłaty wskazującego odsetek przepracowanych godzin (starfshlutfall). O kwocie  świadczenia decyduje odsetek przepracowanych przez rodzica godzin, a jego maksymalna wysokość to  154 000 ISK. W przypadku porodu mnogiego świadczenie zwiększane jest o 154 000 ISK za każde kolejne  dziecko. Prawo do świadczenia mają oboje rodzice pod warunkiem, że są oni członkami Funduszu i spełniają  warunki członkostwa w nim.

Należy dostarczyć:

Harmonogram wypłat z funduszu urlopów macierzyńskich w którym określa się wymiar i długość urlopu macierzyńskiego. akt urodzenia

Leczenie bezpłodności/adopcje 

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 12 ostatnich miesięcy.

Z Funduszu mogą być przyznawane dopłaty do kosztów leczenia bezpłodności. Maksymalna wysokość dopłaty wynosi 110 000 ISK, aczkolwiek kwota ta nie może przekroczyć 40%  poniesionych kosztów, do czterech razy.

Należy dostarczyć:

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (kennitala)sprzedającego i kupującego usługi oraz potwierdzenie zapłaty

Urządzenia protetyczne

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 ostatnich miesięcy.

Dofinansowanie jest w kwocie 33.000 ale nie więcej niż 50% raz na 12 miesięcy

Należy dostarczyć:

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (kennitala)sprzedającego i kupującego usługi oraz potwierdzenie zapłaty

Koszty podróży w celach zdrowotnych

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 ostatnich miesięcy.

W celu wyrównania warunków życia mieszkańców wsi, kasa chorych partycypuje w kosztach podróży tych, którzy muszą podróżować między częściami kraju w celu przeprowadzenia operacji lub badań w celu uzyskania porady lekarskiej. Należy ubiegać się o dodatek z Islandzkiego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych (SÍ).

Opłata Hafni SÍ jest wypłacana za 40 do 100 km ISK. 5500, 100 do 250 km. ISK 11 000, 250 do 400 km. ISK 18700 i 400 km i dalej ISK. 30 000. Maksymalnie płaci się za 10 przejazdów rocznie.

Należy dostarczyć:

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (kennitala)sprzedającego i kupującego usługi oraz potwierdzenie zapłaty

 Rehabilitacja

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 ostatnich miesięcy.

Opłacane jest 40% poniesionych kosztów, maksymalnie do kwoty ISK.66.000 w przeciągu okresu 12  miesięcznego, na rehabilitację i leczenie przez licencjonowanego terapeutę, kręgarza, terapeutę zajęciowego, masażystę zdrowotnego, masażystę medycznego i osteopatę.

Należy dostarczyć:

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (kennitala)sprzedającego i kupującego usługi oraz potwierdzenie wpłaty

Leczenine na odwyku

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 ostatnich miesięcy.

Jeżeli członek nie otrzymuje wynagrodzenia od pracodawcy, przysługuje mu dieta dzienna wg regulamin diet. Koszty leczenia nie są pokrywane.

Obowiązują te same zasady, co w przypadku świadczeń chorobowych.

Świadczenie z tytułu pogrzebu lub nagłej śmierci

Po śmierci aktywnego członka, najbliżsi krewni mogą złożyć o dotacje z tytułu kosztów pogrzebu, pod warunkiem, że osoba była członkiem funduszu przez co najmniej 6 miesięcy, lub jesli członek przed przejsciem na emeryture / rentę płacił składki do związku przez przynajmniej 10 lat wypłacana kwota to ISK. 520.000

Jeżeli członek ma w chwili śmierci 70 lat lub więcej i osoba ta była członkiem zwiazku minimum 10 lat przed emeryturą, wypłacana kwota to: ISK 390.000

Jeżeli członek ma w chwili śmierci 75 lat lub więcej i osoba ta była członkiem zwiazku minimum 10 lat przed emeryturą, wypłacana kwota to: ISK 180.000

Jeżeli członek ma w chwili śmierci 80 lat lub więcej i osoba ta była członkiem zwiazku minimum 10 lat przed emeryturą, wypłacana kwota to: ISK 100.000

W związku z nagłą śmiercią aktywnego członka funduszu wypłaca się odprawę pośmiertną w wysokości 80% przeciętnego łącznego wynagrodzenia z ostatnich trzech miesięcy pracy przed śmiercią.

Świadczenia z tytułu śmierci nie są wypłacane, jeżeli świadczenia z tytułu śmierci są wypłacane z ubezpieczenia wypadkowego pracownika lub z odszkodowania

Należy dostarczyć:

Akt zgonu

Fundusz edukacyjny MATVÍS

Profesjonalne kursy zawodowe organizowane przez dział żywności i cateringu instytucji IÐAN.

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 ostatnich miesięcy.

Fundusz pokrywa 70% kosztów kursu,

Należy dostarczyć:

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (kennitala)sprzedającego i kupującego uslugi oraz potwierdzenie zaplaty

Profesjonalne kursy z zakresu żywności i gastronomii prowadzone przez autoryzowane placówki edukacyjne, inne niż IÐAN

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 ostatnich miesięcy.

Kursy zawodowe są dotowane w wysokości 40% kosztów. Pozostałe kursy 25%. Dotacja dla członka wynosi maksymalnie ISK. 40.000 rocznie.

Należy dostarczyć:

Rachunki zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (kennitala)sprzedającego i kupującego uslugi oraz potwierdzenie zaplaty

Stypendium edukacyjne na studia licencjackie

Warunki: Wpłaty są dokonywane przez członka funduszu nieprzerwanie od min 6 ostatnich miesięcy

Stypendium edukacyjne przysługuje na studia w MK i VMA na stopień czeladnika. Nalezy wysłać dokumenty na adres: matvis@matvis.is

Należy dostarczyć:

Potwierdzenie uczęszczania do szkoły i opłacenia czesnego.